Trung tâm Đào tạo ngắn hạn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM liên kết với Công ty TNHH Dịch vụ AN toàn Lao động Việt Nam đào tạo khóa bồi dưỡng “Chuyên viên an toàn vệ sinh lao động” dành cho nhóm 2 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Các giảng viên đào tạo khóa bồi dưỡng “Chuyên viên an toàn vệ sinh lao động” bao gồm:

Loading...