Privacy

Thông tin chung.

Chúng tôi nhận và lưu trữ mọi thông tin mà quý vị nhập vào Trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi theo hình thức khác. Thông tin này bao gồm những thông tin có thể dùng để nhận dạng quý vị với tư cách là một cá nhân hoặc để liên hệ trực tiếp với quý vị (”thông tin cá nhân”).

Thông tin cá nhân bao gồm thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi như họ và tên, số điện thoại, địa chỉ gửi thư và địa chỉ thư điện tử, tên người dùng và mật khẩu và thông tin thanh toán của quý vị (như số thẻ tín dụng của quý vị, tên chủ thẻ và ngày hết hạn của thẻ). Chúng tôi cũng có thể yêu cầu cung cấp thông tin về kế hoạch du lịch, phong cách và sở thích của quý vị, bao gồm yêu cầu phục vụ ăn uống, lựa chọn ghế ngồi, thông tin về chương trình khách bay thường xuyên/khách sạn/ thuê xe, hạng máy bay, hành lý và các lựa chọn về vé.

Quý vị có thể lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, nhưng thông thường, một số thông tin về quý vị là bắt buộc để quý vị có thể nhận được những ưu đãi thích hợp từ Trung tâm cũng như các đối tác của Trung tâm và tận hưởng các lợi ích khác khi là thành viên đã đăng ký. Ví dụ: chỉ những thành viên đã đăng ký mới có thể đăng đánh giá về du lịch, tham gia các diễn đàn thảo luận, gửi nội dung trên Trung tâm qua thư điện tử cho bản thân hoặc người khác, truy cập bản tin và nội dung lập kế hoạch du lịch dành riêng cho thành viên và tham gia khảo sát, các cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng. Ngoài ra, một số thông tin là bắt buộc để quý vị có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi hoặc khởi tạo các giao dịch khác trên trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin khác như địa chỉ IP của quý vị, thông tin xác định thiết bị của quý vị và lịch sử duyệt trang thông tin điện tử trong phạm vi thông tin đó đề cập đến quý vị.

Thông tin về người khác.

Quý vị sẽ có cơ hội cung cấp thông tin về địa chỉ liên hệ và thông tin liên quan đến du lịch cho những người khác thông qua Trang thông tin điện tử của chúng tôi. Nếu quý vị đặt chỗ cho một người khác thông qua Trung tâm, quý vị sẽ cần gửi thông tin cá nhân của người đó. Quý vị phải có sự đồng ý của những cá nhân đó trước khi cung cấp cho chúng tôi những thông tin cá nhân của họ vì mọi quyền truy cập để xem hoặc sửa đổi thông tin của họ sẽ chỉ được thực hiện thông qua tài khoản của quý vị.

Thông tin từ các nguồn khác.

Chúng tôi cũng có thể định kỳ lấy thông tin về quý vị từ các tổ chức liên kết, đối tác kinh doanh và bên thứ ba độc lập khác và bổ sung các thông tin đó vào thông tin khác về quý vị. Ví dụ: nếu quý vị truy cập Trung tâm bằng cách “nhấp chuột” từ một trang thông tin điện tử do một trong các đối tác kinh doanh của chúng tôi điều hành và quý vị đã đăng ký với đối tác đó thì thông tin về quý vị đã được quý vị cung cấp cho đối tác đó có thể được chia sẻ với chúng tôi, chẳng hạn như thông tin về địa chỉ liên hệ và thông tin nhân khẩu. Một ví dụ khác: nếu quý vị truy cập các dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như các dịch vụ truyền thông xã hội thông qua Trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc trước khi vào Trang thông tin điện tử của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin như tên người dùng, mật khẩu và thông tin khác của quý vị được cung cấp cho chúng tôi qua các dịch vụ đó. Chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác hiện có và đối tác tiềm năng trong tương lai của mình để cải thiện và cá nhân hóa việc quý vị sử dụng Trang thông tin điện tử của chúng tôi phù hợp với các nguyên tắc được trình bày trong Chính sách về Quyền riêng tư này.

Chúng tôi cũng có thể định kỳ lấy thông tin về quý vị từ các tổ chức liên kết, đối tác kinh doanh và bên thứ ba độc lập khác và bổ sung các thông tin đó vào thông tin khác về quý vị. Ví dụ: nếu quý vị truy cập Trung tâm bằng cách “nhấp chuột” từ một trang thông tin điện tử do một trong các đối tác kinh doanh của chúng tôi điều hành và quý vị đã đăng ký với đối tác đó thì thông tin về quý vị đã được quý vị cung cấp cho đối tác đó có thể được chia sẻ với chúng tôi, chẳng hạn như thông tin về địa chỉ liên hệ và thông tin nhân khẩu. Một ví dụ khác: nếu quý vị truy cập các dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như các dịch vụ truyền thông xã hội thông qua Trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc trước khi vào Trang thông tin điện tử của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin như tên người dùng, mật khẩu và thông tin khác của quý vị được cung cấp cho chúng tôi qua các dịch vụ đó. Chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác hiện có và đối tác tiềm năng trong tương lai của mình để cải thiện và cá nhân hóa việc quý vị sử dụng Trang thông tin điện tử của chúng tôi phù hợp với các nguyên tắc được trình bày trong Chính sách về Quyền riêng tư này.

Nếu quý vị quyết định tắt tính năng cá nhân hóa, quý vị có thể thực hiện bằng cách đăng nhập vào Facebook trước và (1) chọn “Sửa hồ sơ” từ menu thả xuống “Trung tâm của quý vị” trên trang Hồ sơ thành viên và nhấp “Ngắt kết nối” trong hộp trạng thái Facebook Connect, hoặc (2) chọn “Tài khoản đã kết nối” từ menu thả xuống “Trung tâm của quý vị” trên trang Hồ sơ thành viên và nhấp “Ngắt kết nối” trong “Cài đặt Facebook”. Quý vị cũng có thể tắt tính năng cá nhân hóa bằng cách sửa cài đặt ứng dụng trên Facebook. Xin lưu ý rằng nếu quý vị có bạn bè trên Facebook đang sử dụng Trung tâm thì họ cũng có thể đã chia sẻ thông tin về quý vị với chúng tôi qua Facebook. Nếu quý vị muốn ngăn chặn việc chia sẻ đó, quý vị có thể thực hiện bằng cách sửa cài đặt quyền riêng tư trên Facebook của mình.

Tự động thu thập thông tin.

Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin từ máy tính hoặc Thiết bị của quý vị khi quý vị truy cập Trung tâm. Ví dụ: chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu phiên truy cập, bao gồm địa chỉ IP của quý vị, phần mềm trình duyệt web và trang thông tin điện tử chuyển đến. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của quý vị, như nội dung đã xem, các trang đã truy cập và các tìm kiếm và/hoặc đặt chỗ đã được hỗ trợ hay thực hiện. Một trong những mục tiêu của việc thu thập thông tin tự động này là để giúp chúng tôi hiểu được sở thích và tùy chọn của người dùng và tùy chỉnh trải nghiệm người dùng của quý vị.

Thông tin thanh toán.

Nếu quý vị đặt chỗ du lịch với nhà cung cấp là bên thứ ba do Trung tâm hỗ trợ, chúng tôi sẽ thu thập thông tin thanh toán từ quý vị, bao gồm số thẻ tín dụng, tên chủ thẻ, ngày hết hạn, mã xác thực và địa chỉ thanh toán của quý vị. Chúng tôi sẽ truyền thông tin này một cách an toàn đến nhà cung cấp dịch vụ đặt chỗ du lịch để hoàn tất giao dịch. Xin lưu ý rằng nhà cung cấp sẽ xử lý việc thanh toán của quý vị chứ không phải Trung tâm, trừ khi có quy định khác. Quý vị đồng ý xem xét và chịu sự ràng buộc bởi các chính sách và thủ tục của nhà cung cấp trước khi thực hiện đặt chỗ qua Trung tâm.

Chúng tôi có thể cung cấp cho các thành viên tùy chọn lưu thông tin liên quan đến phương thức và lựa chọn thanh toán trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi. Nếu quý vị lưu thông tin chi tiết về giao dịch thanh toán đó trên Trung tâm, quý vị sẽ có thể bổ sung, xóa hoặc sửa đổi thông tin đó vào bất kỳ thời điểm nào trong Cài đặt Tài khoản.

Thông tin vị trí và thông tin khác từ thiết bị.

Khi quý vị sử dụng một Ứng dụng trên Thiết bị, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin về quý vị theo các cách nhìn chung là tương tự và cho mục đích tương tự như khi quý vị sử dụng trang thông tin điện tử Trung tâm. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập thông tin về vị trí của quý vị nếu quý vị đã chỉ thị cho Thiết bị gửi thông tin này đến Ứng dụng thông qua cài đặt quyền riêng tư trên Thiết bị đó hoặc nếu quý vị đã tải lên ảnh có kèm thông tin vị trí. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin vị trí thu thập từ Thiết bị hoặc ảnh của quý vị để nâng cao trải nghiệm sử dụng Ứng dụng bằng cách cung cấp cho quý vị nội dung liên quan và quảng cáo theo ngữ cảnh. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng vị trí của quý vị để hiển thị cho quý vị các đánh giá về khách sạn hoặc nhà hàng gần nơi quý vị đang đi du lịch. Quý vị có thể thay đổi cài đặt quyền riêng tư của Thiết bị vào bất kỳ thời điểm nào, để tắt chức năng chia sẻ thông tin vị trí với Ứng dụng và/hoặc chức năng gắn thông tin vị trí cho ảnh. Xin lưu ý rằng việc tắt chức năng chia sẻ vị trí có thể ảnh hưởng đến một số tính năng nhất định của Ứng dụng. Nếu quý vị có thắc mắc về cài đặt quyền riêng tư của Thiết bị, chúng tôi đề nghị quý vị liên hệ với nhà sản xuất Thiết bị hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động của quý vị để được trợ giúp.

Cookie và các công nghệ web khác.

Chúng tôi thu thập thông tin thông qua cookie và các công nghệ tương tự khác (chẳng hạn như tín hiệu web). Cookie là các tệp văn bản nhỏ được tự động lưu giữ vào trong máy tính hoặc thiết bị di động của quý vị khi bạn truy cập hầu hết các trang web. Chúng được trình duyệt Internet của quý vị lưu trữ. Cookie có chứa thông tin cơ bản về việc sử dụng Internet của quý vị. Trình duyệt của quý vị sẽ gửi các cookie này trở lại trang thông tin điện tử mỗi lần quý vị truy cập lại, nhờ đó trang thông tin điện tử có thể nhận ra máy tính hoặc thiết bị di động của quý vị và cá nhân hóa cũng như cải thiện trải nghiệm trang thông tin điện tử của quý vị.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về các loại cookie và các công nghệ tương tự (chẳng hạn như tín hiệu web) mà chúng tôi sử dụng trong Chính sách về Cookie và Công cụ Chấp thuận Cookie của chúng tôi.

Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm về cookie nói chung, bao gồm cách tìm hiểu loại cookie đã được cài đặt trên thiết bị của quý vị cũng như cách quản lý và xóa cookie tại các trang thông tin điện tử như www.allaboutcookies.org và www.youronlinechoices.eu

Trung tâm, các trang thông tin điện tử liên kết của Trung tâm và các Ứng dụng sử dụng cookie cho các mục đích chung sau:

 • Giúp chúng tôi nhận diện trình duyệt của quý vị như là người dùng đã từng truy cập, lưu và ghi nhớ mọi tùy chọn/lựa chọn ưa thích có thể đã được cài đặt trong khi trình duyệt của quý vị truy cập trang thông tin điện tử của chúng tôi. Ví dụ: nếu quý vị đăng ký trên trang thông tin điện tử của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng cookie để ghi nhớ thông tin đăng ký của quý vị, nhờ đó quý vị không cần đăng nhập trang thông tin điện tử của chúng tôi mỗi lần quý vị truy cập. Chúng tôi cũng có thể ghi lại mật khẩu của quý vị trong cookie, nếu quý vị chọn ô có nội dung “Duy trì đăng nhập trên máy tính này trừ khi tôi đăng xuất.” Xin lưu ý rằng nhận dạng thành viên, mật khẩu và mọi dữ liệu khác liên quan đến tài khoản có trong các cookie này được mã hóa để đảm bảo việc bảo mật.
 • Giúp chúng tôi tùy chỉnh nội dung, trải nghiệm và các quảng cáo cung cấp cho quý vị trên trang thông tin điện tử, các Ứng dụng của chúng tôi và trên các trang thông tin điện tử khác trên mạng Internet. Ví dụ: khi quý vị truy cập một trang thông tin điện tử, chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác của chúng tôi sẽ tự động cài đặt một cookie để nhận diện trình duyệt của quý vị khi quý vị duyệt Internet và cung cấp cho quý vị thông tin và quảng cáo dựa trên sở thích rõ ràng của quý vị. Xem mục Hiển thị quảng cáo/Lựa chọn của quý vị để biết thêm thông tin về nguyên tắc quảng cáo trực tuyến của chúng tôi và các lựa chọn của quý vị.
 • Giúp đánh giá và nghiên cứu tính hiệu quả của các tính năng và sản phẩm, quảng cáo và thông tin liên lạc qua thư điện tử (bằng cách xác định các thư điện tử mà quý vị đã mở và thực hiện thao tác).

Phần Trợ giúp của thanh công cụ trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho quý vị biết cách ngăn chặn trình duyệt của quý vị chấp nhận cookie mới, cách cài đặt để trình duyệt thông báo cho quý vị khi quý vị nhận cookie mới hoặc cách vô hiệu hóa các loại cookie không cần thiết. Xin lưu ý rằng nếu quý vị từ chối chấp nhận cookie, quý vị có thể không truy cập được nhiều công cụ du lịch mà các trang thông tin điện tử của chúng tôi cung cấp.

Các trang thông tin điện tử của chúng tôi cũng có thể sử dụng Tín hiệu web (còn gọi là gif trống, thẻ pixel hay Web bug), là những hình đồ họa siêu nhỏ có mã định danh duy nhất, có chức năng tương tự như cookie, được đặt trong mã của một trang thông tin điện tử. Chúng tôi sử dụng tín hiệu web để theo dõi các kiểu lưu lượng của người dùng từ một trang thông tin điện tử của chúng tôi đến một trang thông tin điện tử khác, để gửi hoặc giao tiếp với cookie, để biết được liệu có phải quý vị truy cập trang thông tin điện tử của chúng tôi từ một quảng cáo trực tuyến hiển thị trên trang thông tin điện tử của bên thứ ba hay không và để cải thiện hiệu quả hoạt động của trang thông tin điện tử. Chúng tôi cũng có thể cho phép các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng tín hiệu web để giúp chúng tôi hiểu được người nhận đã mở những thư điện tử nào và để theo dõi lưu lượng, các hành động của người truy cập trên trang thông tin điện tử của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đánh giá tính hiệu quả của nội dung và các sản phẩm khác của chúng tôi.

Hiển thị quảng cáo/Lựa chọn của quý vị.

Dữ liệu được thu thập để mang đến cho quý vị các quảng cáo liên quan

Trung tâm cam kết cung cấp cho quý vị nội dung và thông tin liên quan trên tất cả các trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Để thực hiện điều này, chúng tôi có thể thu thập thông tin về những tìm kiếm liên quan đến du lịch của quý vị và các hoạt động khác trên trang thông tin điện tử, chẳng hạn như quý vị đang tìm chuyến bay hay khách sạn và sử dụng thông tin này để mang đến các quảng cáo trực tuyến phù hợp với sở thích của quý vị trên trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc trang thông tin điện tử khác. Ví dụ: nếu quý vị tìm kiếm chuyến bay đến Florida trên Trung tâm, quý vị có thể nhìn thấy quảng cáo về một gói du lịch đến Florida trên Trung tâm hoặc trên trang thông tin điện tử khác mà quý vị truy cập.

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin liên hệ cá nhân của quý vị (chẳng hạn như địa chỉ thư điện tử) với các bên thứ ba được liên kết để họ có thể cung cấp quảng cáo cho quý vị. Quý vị có thể chọn không nhận quảng cáo trực tuyến liên quan trên các trang thông tin điện tử khác, dựa trên các tìm kiếm liên quan đến du lịch của quý vị trên Trung tâm bằng cách nhấp vào đây. Lưu ý rằng nếu quý vị chọn không nhận quảng cáo định hướng theo nhu cầu, quý vị sẽ thấy các quảng cáo trực tuyến, tuy nhiên các quảng cáo này sẽ mang tính khái quát hơn và ít liên quan đến quý vị hơn. Thông tin về chính sách của chúng tôi đối với việc liên hệ bằng thư điện tử với quý vị được trình bày dưới đây.

Dữ liệu do đối tác kinh doanh và mạng lưới quảng cáo thu thập để mang đến cho quý vị các quảng cáo liên quan

Nhiều quảng cáo mà quý vị nhìn thấy trên các trang thông tin điện tử của Trung tâm là do Trung tâm hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của Trung tâm cung cấp. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cho phép các bên thứ ba thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của quý vị thông qua cookie và các công nghệ khác. Các bên thứ ba này bao gồm (1) đối tác kinh doanh, các đối tác kinh doanh này thu thập thông tin khi quý vị xem hoặc tương tác với một trong các quảng cáo của họ trên các trang thông tin điện tử của chúng tôi, và (2) các mạng lưới quảng cáo, họ thu thập thông tin về sở thích của quý vị khi quý vị xem hoặc tương tác với một trong các quảng cáo mà họ đặt trên nhiều trang thông tin điện tử khác nhau trên Internet. Thông tin mà các bên thứ ba này thu thập được sử dụng để đưa ra dự đoán về đặc điểm, sở thích hoặc tùy chọn/lựa chọn ưa thích của quý vị và để hiển thị quảng cáo định hướng theo sở thích của quý vị trên các trang thông tin điện tử của chúng tôi và trên Internet.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát cookie hoặc những công nghệ khác mà các bên thứ ba này có thể sử dụng để thu thập thông tin về sở thích của quý vị và nguyên tắc thu thập thông tin của các bên thứ ba này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách Quyền riêng tư này. Một số công ty này là thành viên của Network Advertising Initiative, trang cung cấp cho quý vị lựa chọn không nhận quảng cáo từ các công ty thành viên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng nhấp vào đây.

Phản hồi tín hiệu Không theo dõi

Trình duyệt web của quý vị có thể truyền tín hiệu “Do Not Track” (“DNT” – Không theo dõi) đến Trung tâm và các trang thông tin điện tử khác. Vì có sự khác biệt trong cài đặt mặc định của các trình duyệt web và phương thức các trình duyệt tích hợp tín hiệu DNT nên đôi khi những người điều hành trang thông tin điện tử khó có thể xác định liệu có phải khách truy cập trang thông tin điện tử đã tự chọn cài đặt DNT hay liệu họ có biết rằng họ có lựa chọn trong việc quyết định có cài đặt hay không. Trung tâm hiện không phản hồi tín hiệu DNT. Khi ngành công nghiệp Internet đưa ra quyết định về các tiêu chuẩn liên quan đến vấn đề này và Trung tâm công nhận các tiêu chuẩn đó, chúng tôi có thể đánh giá lại phương pháp này. Vào thời điểm hiện tại, chính sách của chúng tôi liên quan đến cookie nói riêng được trình bày dưới đây trong phần “Cookie và các công nghệ web khác”.

Chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị như thế nào

Mục đích chung

Trung tâm sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về quý vị cho các mục đích chung sau:

 • đăng ký và quản lý tài khoản của quý vị, bao gồm cho phép quý vị truy cập và sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi;
 • giao tiếp với quý vị nói chung, bao gồm cung cấp thông tin về Trung tâm và thư mời từ cộng đồng Trung tâm;
 • cho phép chúng tôi đăng đánh giá của quý vị, bài đăng trên diễn đàn và nội dung khác cho cộng đồng Trung tâm;
 • tạo điều kiện cho việc đặt chỗ du lịch của quý vị;
 • trả lời các câu hỏi và nhận xét của quý vị;
 • đánh giá sự quan tâm và cải tiến các sản phẩm, các dịch vụ và Trang thông tin điện tử của chúng tôi;
 • thông báo cho quý vị về các ưu đãi đặc biệt và sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi hoặc đối tác của chúng tôi cung cấp mà quý vị có thể quan tâm dựa trên tùy chọn nhận tiếp thị của quý vị;
 • tùy chỉnh trải nghiệm của quý vị với Trung tâm theo cách khác, bao gồm cả tùy chỉnh quảng cáo hiển thị cho quý vị;
 • lấy thông tin từ quý vị, bao gồm thông qua khảo sát;
 • giải quyết các tranh chấp hoặc khắc phục sự cố;
 • ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp hoặc bị cấm có khả năng xảy ra;
 • thực thi Điều khoản sử dụng của chúng tôi và
 • các mục đích khác được thông báo cho quý vị tại thời điểm thu thập.

Nếu quý vị đã đăng ký làm chủ sở hữu hoặc người quản lý của một nhà nghỉ cho thuê hoặc đã niêm yết cơ sở kinh doanh nhà nghỉ/phòng cho thuê của mình, chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho quý vị đến địa chỉ thư điện tử mà quý vị cung cấp cho chúng tôi.

Giao tiếp bằng thư điện tử

Chúng tôi muốn giúp quý vị dễ dàng tận dụng các cơ hội liên quan đến du lịch trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi. Để thực hiện điều này, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị các thư điện tử có chứa thông tin về sở thích liên quan đến du lịch của quý vị dựa trên các tùy chọn nhận tiếp thị của quý vị. Ví dụ: nếu tùy chọn nhận tiếp thị của quý vị là nhận thư tiếp thị qua thư điện tử thì khi quý vị tìm kiếm một chuyến bay đến New York trên trang thông tin điện tử của chúng tôi, chúng tôi có thể gửi cho quý vị thư điện tử về giá vé máy bay và thông tin du lịch đến New York hoặc các điểm đến khác. Chúng tôi tin rằng các thư tin điện tử này sẽ cung cấp cho quý vị thông tin hữu ích về các ưu đãi đặc biệt liên quan đến du lịch được cung cấp qua các trang thông tin điện tử của chúng tôi. Xin lưu ý rằng quý vị sẽ có cơ hội lựa chọn không nhận các thư điện tử này trong bất kỳ thư điện tử nào mà chúng tôi gửi.

Xin vui lòng xem lại phần “Các quyền và lựa chọn của quý vị đối với việc thu thập và sử dụng thông tin của quý vị” bên dưới để biết thêm thông tin.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị với ai

Trung tâm có thể chia sẻ thông tin của quý vị với các tổ chức sau:

 • Các nhà cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các nhà cung cấp khách sạn, hãng hàng không, du thuyền, cho thuê xe hoặc các nhà cung cấp hoạt động du lịch hoặc người quản lý hay chủ sở hữu nhà nghỉ, những người thực hiện yêu cầu đặt chỗ du lịch của quý vị. Trên trang Trung tâm và các trang thông tin điện tử liên kết của Trung tâm, tất cả các sản phẩm và dịch vụ do bên thứ ba cung cấp được mô tả theo đúng thực tế. Thông tin mà chúng tôi chia sẻ với các nhà cung cấp để tạo điều kiện cho việc đặt chỗ sẽ được xử lý theo chính sách quyền riêng tư của các nhà cung cấp, ngoại trừ thông tin thanh toán. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin về thanh toán khi điều đó cần thiết cho các đặt chỗ du lịch được hỗ trợ qua hoặc được thực hiện trên Trung tâm và chúng tôi giới hạn việc sử dụng thông tin thanh toán của nhà cung cấp chỉ cho các mục đích này. Chúng tôi khuyến khích quý vị xem xét các chính sách quyền riêng tư, điều khoản sử dụng và các chính sách khác của các nhà cung cấp du lịch có sản phẩm và dịch vụ mà quý vị có thể đặt mua qua Trung tâm. Xin lưu ý rằng các nhà cung cấp này cũng có thể liên hệ với quý vị khi cần thiết để lấy thêm thông tin về quý vị hoặc kế hoạch du lịch của quý vị để tạo điều kiện cho việc đặt chỗ du lịch của quý vị hoặc cho các mục đích khác phù hợp với những nguyên tắc được mô tả trong chính sách quyền riêng tư và điều khoản sử dụng của họ.
 • Các nhà cung cấp là bên thứ ba, là những người cung cấp các dịch vụ hoặc thực hiện chức năng thay mặt cho chúng tôi, bao gồm phân tích kinh doanh, xử lý thanh toán, dịch vụ khách hàng, tiếp thị, quan hệ công chúng, thực hiện khảo sát hoặc chương trình rút thăm trúng thưởng và ngăn chặn gian lận. Chúng tôi cũng có thể ủy quyền cho các nhà cung cấp là bên thứ ba thu thập thông tin thay mặt cho chúng tôi, bao gồm, ví dụ, khi cần thiết để điều hành các tính năng trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc để tạo điều kiện cho việc thực hiện quảng cáo trực tuyến phù hợp theo sở thích của quý vị. Các nhà cung cấp là bên thứ ba có quyền truy cập và chỉ có thể thu thập thông tin khi cần thiết để thực hiện các chức năng của họ và họ không được phép chia sẻ hay sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.
 • Các đối tác kinh doanh, là những người cùng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cùng với chúng tôi. Quý vị có thể xác định được khi nào một bên thứ ba tham gia vào một sản phẩm hoặc dịch vụ quý vị yêu cầu bởi tên của họ sẽ xuất hiện cùng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc xuất hiện riêng. Nếu quý vị lựa chọn truy cập các dịch vụ tùy chọn này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về quý vị, bao gồm cả thông tin cá nhân với những đối tác đó. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát các nguyên tắc về quyền riêng tư của các đối tác kinh doanh là bên thứ ba này.
 • Trang thông tin điện tử liên kết. Nếu quý vị được chuyển đến Trung tâm từ một trang thông tin điện tử khác, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đăng ký của quý vị, chẳng hạn như tên, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và sở thích du lịch của quý vị với trang thông tin điện tử chuyển đến đó. Chúng tôi không đặt ra giới hạn đối với việc sử dụng thông tin cá nhân của trang thông tin điện tử chuyển đến và chúng tôi khuyến khích quý vị xem xét chính sách quyền riêng tư của mọi trang thông tin điện tử chuyển quý vị đến Trung tâm.
 • Các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi . Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị trong nội bộ Trung tâm Media Group cũng như với các công ty mẹ của chúng tôi và các công ty và trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của tập đoàn (bao gồm cả DaoDao.com). Việc chia sẻ này cho phép chúng tôi cung cấp cho quý vị thông tin về sản phẩm và dịch vụ liên quan đến du lịch và nội dung khác mà có thể thu hút sự quan tâm của quý vị dựa trên tùy chọn/sở thích nhận tiếp thị của quý vị. Trong chừng mực công ty mẹ và các công ty liên kết của chúng tôi có quyền truy cập vào thông tin của quý vị, họ sẽ tuân theo các nguyên tắc có mức độ giới hạn ít nhất là tương tự với các nguyên tắc được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này. Họ cũng sẽ tuân thủ các luật áp dụng quy định việc truyền các thông tin quảng cáo và tối thiểu, cho quý vị cơ hội lựa chọn không nhận thư điện tử thương mại mà họ gửi trong tương lai.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của quý vị nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết theo toàn quyền quyết định của mình…

 • để tuân thủ/thực hiện các giấy triệu tập, lệnh của tòa án hợp pháp và buộc thực thi hoặc các thủ tục tố tụng khác; để thiết lập hoặc thực thi các quyền hợp pháp của chúng tôi; để biện hộ trước các khiếu nại pháp lý; hoặc theo quy định khác của luật pháp. Trong những trường hợp đó, chúng tôi có quyền đưa ra hoặc từ bỏ mọi phản đối hoặc quyền mà chúng tôi có thể thực hiện theo quy định của pháp luật;
 • để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động đối với các hoạt động phi pháp hoặc bị nghi ngờ là phi pháp; để bảo vệ và biện hộ cho các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Trung tâm, khách hàng của chúng tôi hoặc các đối tượng khác; và có liên quan đến Điều khoản sử dụng và các thỏa thuận khác của chúng tôi; hoặc
 • liên quan đến giao dịch của tập đoàn, chẳng hạn như giảm bớt hoạt động, sáp nhập, hợp nhất hoặc bán tài sản hoặc trong trường hợp hiếm gặp là phá sản.

Nếu quý vị chọn tạo một hồ sơ trên Trung tâm, một số thông tin nhất định trong hồ sơ của quý vị sẽ có thể xem được công khai và có thể nhận dạng khi nhấp vào tên hiển thị của quý vị. Quý vị có thể xem hồ sơ của mình như những người khác. Ngoài ra, nếu quý vị chọn tham gia vào chương trình giao tiếp giữa các thành viên của chúng tôi(ví dụ: mạng lưới khách du lịch và nhắn tin riêng), các thành viên Trung tâm khác có thể sử dụng Trung tâm làm trung gian để liên hệ với quý vị; tuy nhiên, Trung tâm sẽ không chia sẻ địa chỉ thư điện tử của quý vị với bất kỳ thành viên nào khác hay hiển thị công khai thông tin này. Tất cả thành viên của Trung tâm có tùy chọn tắt tính năng giao tiếp giữa các thành viên vào bất kỳ thời điểm nào.

Ngoài những điều đã trình bày ở trên, quý vị sẽ được thông báo khi thông tin cá nhân về quý vị được chia sẻ với bên thứ ba và quý vị sẽ có cơ hội lựa chọn không cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin đó.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh với bên thứ ba, bao gồm cả các nhà quảng cáo và nhà đầu tư. Ví dụ: chúng tôi có thể cho các nhà quảng cáo biết số lượng khách truy cập vào Trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc các khách sạn và điểm đến du lịch được ưa thích nhất. Thông tin này không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào và được dùng để phát triển nội dung và các dịch vụ mà chúng tôi hy vọng quý vị sẽ quan tâm.

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu

Chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin nhất định liên quan đến tài khoản của quý vị trong hồ sơ lưu trữ của chúng tôi, bao gồm các thông tin để phục vụ cho mục đích phân tích cũng như đảm bảo sự toàn vẹn trong lưu trữ hồ sơ. Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin của quý vị phụ thuộc vào mục đích thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không giữ lại thông tin cá nhân của quý vị lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích kinh doanh của chúng tôi hay cho các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin trong một khoảng thời gian sau khi quý vị đã đóng tài khoản của quý vị trên trang thông tin điện tử của chúng tôi trong trường hợp điều này là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và để thực thi, biện hộ hay thiết lập các quyền hợp pháp.

Các quyền và lựa chọn của quý vị đối với việc thu thập và sử dụng thông tin của quý vị

 • Quý vị có thể lựa chọn không cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của quý vị mặc dù điều này có thể là cần thiết để tận dụng một số tính năng nhất định được cung cấp trên Trung tâm.
 • Quý vị có quyền hỏi để biết chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân nào về quý vị bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây (xem mục “Liên hệ với chúng tôi”) và chúng tôi sẽ tính một khoản phí nhỏ khi cung cấp cho quý vị thông tin này. Chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo thông tin cá nhân của quý vị phù hợp với mục đích sử dụng, chính xác và đầy đủ. Quý vị cũng có thể xem lại, bổ sung hoặc cập nhật thông tin mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách truy cập trang đăng ký của quý vị trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi.
 • Quý vị cũng có thể bổ sung hoặc cập nhật thông tin và đóng tài khoản của mình như mô tả ở trên. Nếu quý vị quyết định đóng tài khoản tại Trung tâm, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt tài khoản của quý vị và xóa thông tin hồ sơ của quý vị khỏi giao diện trực tuyến.
 • Quý vị có thể đóng tài khoản tại Trung tâm bằng cách liên hệ với chúng tôi theo biểu mẫu này. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho quý vị để xác nhận yêu cầu của quý vị. Xin lưu ý rằng sau khi đóng tài khoản, quý vị sẽ không thể đăng nhập hay truy cập bất kỳ thông tin cá nhân nào của mình. Tuy nhiên, quý vị có thể mở tài khoản mới vào bất kỳ thời điểm nào.Khi quý vị đăng ký làm thành viên của Trung tâm, quý vị sẽ có cơ hội cung cấp cho chúng tôi các tùy chọn/ưa thích nhận tiếp thị của mình và lựa chọn xem bạn quý vị có muốn nhận thư tiếp thị qua thư điện tử từ Trung tâm hay không. Là thành viên đăng ký của Trung tâm, quý vị có thể sửa đổi các lựa chọn đăng ký của mình vào bất kỳ thời điểm nào nào thông qua Cài đặt thư điện tử trên trang đăng ký. Cho dù quý vị có đăng ký là thành viên của Trung tâm hay không thì quý vị cũng sẽ có cơ hội hủy đăng ký nhận thư quảng cáo trong các thư điện tử mà chúng tôi gửi.
 • Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể gửi cho quý vị các thông tin liên lạc khác, bao gồm thông báo về dịch vụ, thư quản trị liên quan đến tài khoản Trung tâm của quý vị.
 • Phần Trợ giúp của thanh công cụ trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho quý vị biết cách ngăn chặn trình duyệt của quý vị chấp nhận cookie mới, cách cài đặt để trình duyệt thông báo cho quý vị khi quý vị nhận cookie mới hoặc cách vô hiệu hóa cookie hoàn toàn. Xin lưu ý rằng nếu quý vị từ chối chấp nhận cookie từ Trung tâm, quý vị sẽ không thể truy cập một số phần trên trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của quý vị như thế nào

Chúng tôi muốn quý vị cảm thấy an tâm khi sử dụng Trung tâm và chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập. Trong khi không trang thông tin điện tử nào có để đảm bảo vấn đề bảo mật thì chúng tôi đã thực hiện và duy trì các biện pháp vật lý, quản trị, kỹ thuật và tổ chức thích hợp nhằm bảo vệ thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi trước mọi hành vi truy cập, sử dụng trái phép hoặc bất hợp pháp thông tin được tiết lộ và trước nguy cơ mất mát, hư hại, thay đổi hoặc phá hủy ngẫu nhiên. Ví dụ: chỉ những nhân viên được ủy quyền mới được phép truy cập thông tin cá nhân và họ chỉ có thể làm như vậy để phục vụ cho các chức năng công việc đã được cho phép. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa khi truyền thông tin cá nhân của quý vị giữa hệ thống của quý vị và hệ thống của chúng tôi và giữa hệ thống của chúng tôi với hệ thống của các bên mà chúng tôi chia sẻ thông tin nhạy cảm. Đồng thời, chúng tôi sử dụng tường lửa và các hệ thống phát hiện xâm nhập để ngăn chặn các cá nhân không được ủy quyền truy cập thông tin của quý vị.

Quyền riêng tư của trẻ em

Trung tâm là một trang thông tin điện tử hướng tới độc giả nói chung và không cung cấp dịch vụ trực tiếp cho trẻ em. Nếu một cá nhân mà chúng tôi xác định là trẻ em dưới 13 tuổi gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa hoặc hủy bỏ thông tin đó ngay khi có thể.

Liên kết bên ngoài

Trang thông tin điện tử của chúng tôi có thể bao gồm liên kết đến các trang thông tin điện tử của bên thứ ba. Nếu quý vị truy cập trang thông tin điện tử khác từ các liên kết được cung cấp trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi, nhà điều hành của các trang thông tin điện tử đó có thể thu thập thông tin của quý vị và sử dụng thông tin đó theo chính sách quyền riêng tư của họ mà có thể khác với Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra các tuyên bố về quyền riêng tư đăng trên các trang thông tin điện tử khác đó để hiểu được thủ tục thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của họ.

Những thay đổi đối với Chính sách về Quyền riêng tư này

Trung tâm có thể thay đổi hoặc sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư này trong tương lai. Chúng tôi sẽ ghi chú ngày thực hiện sửa đổi gần nhất đối với Chính sách về Quyền riêng tư này ở cuối trang này và mọi bản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tải. Chúng tôi sẽ thông báo cho các thành viên của mình về những thay đổi quan trọng đối với Chính sách về Quyền riêng tư này bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ thư điện tử mà quý vị cung cấp cho chúng tôi hoặc bằng cách đăng thông báo trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích quý vị kiểm tra Chính sách về Quyền riêng tư này thường xuyên để xem phiên bản mới nhất.

Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nào

Nếu quý vị có câu hỏi về Chính sách về Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ:

Trung Tâm Đào tạo Ngắn hạn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
1 Võ Văn Ngân, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Người nhận: Cán bộ phụ trách Văn phòng trung tâm
Địa chỉ thư điện tử: daotaonganhan.hcmute.edu.vn

Ghi âm và theo dõi cuộc gọi.

Xin hiểu rõ rằng các cuộc gọi đến và từ Trung tâm có thể được ghi lại. Chúng tôi có thể sử dụng các ghi âm cuộc gọi để theo dõi dịch vụ khách hàng của mình nhằm mục đích nâng cao chất lượng hoặc tuân thủ, kiểm tra độ chính xác của thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi nhằm mục đích ngăn chặn gian lận hoặc thực hiện đào tạo cho nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giữ lại các bản ghi âm cuộc gọi trong thời gian cần thiết hợp lý để thực hiện các hoạt động nêu trên và sau đó sẽ xóa bỏ. Mọi thông tin cá nhân thu thập của quý vị trong cuộc gọi sẽ được xử lý theo các điều khoản trong Chính sách về Quyền riêng tư này.

Loading...